Avís Legal i Política de Privacitat

Condicions generals d'accés i ús del portal edesa.com

01/ INTRODUCCIÓ

Aquest document estableix les Condicions Generals d'Ús d'aquest portal web, propietat de EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, S. COOP. (d'ara endavant, "EDESA ELECTRODOMÉSTICOS").

L'accés a aquest WEB atribueix a qui hi accedeix la condició d'USUARI i està condicionat a la lectura i l'acceptació prèvies per part de qualsevol USUARI dels termes, les condicions, les comunicacions, les advertències i altres avisos legals que conté aquest clausulat.

La prestació del servei del portal i, per tant, l'accés al WEB tenen caràcter gratuït i la visualització no requereix subscripció o registre previs, sense perjudici que EDESA ELECTRODOMÉSTICOS es reservi la possibilitat de condicionar l'accés a alguns serveis específics previ registre de l'usuari, que haurà d'emplenar el formulari corresponent. En els casos que l'USUARI es registri i aporti dades de caràcter personal per tal d'accedir a algun tipus de servei específic, a la recollida i al posterior tractament d'aquestes dades se'ls aplicarà el que disposa l'apartat sisè.

Les connexions amb altres llocs WEB que hi pugui haver i l'ús que l'usuari en pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d'Ús i a les eventuals condicions específiques que els llocs WEB esmentats requereixin.

No està permesa qualsevol utilització diferent de l'autoritzada.

02/ DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Obligacions generals

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, com a proveïdor del servei, prestarà els serveis oferts en aquest WEB i garantirà eficaçment la confidencialitat de les comunicacions que puguin existir amb l'usuari, i respondrà a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

Aquest lloc WEB no recull ni emmagatzema dades personals de les persones que el visiten, tret dels casos que l'USUARI les faciliti lliurement i voluntàriament.

Modificacions

Per tal de millorar les prestacions del lloc WEB, EDESA ELECTRODOMÉSTICOS es reserva la facultat de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques, els continguts i els serveis del lloc WEB en qualsevol moment sense necessitat de preavís.

03/ DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

Condicions d'ús

En tot moment l'usuari haurà de fer un bon ús dels serveis prestats a través d'aquest lloc WEB, de manera que no podrà fer activitats il•lícites o que puguin ser contràries a la legislació vigent.

En aquest sentit, l'USUARI es compromet a:

L'USUARI està expressament autoritzat a visualitzar tota la informació que conté aquest WEB i a fer-ne reproduccions privades en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts s'utilitzin per a ús exclusiu i no es cedeixin a tercers.

04/ EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

Accés

Tant l'accés al WEB com l'ús que es pugui fer de la informació que conté són d'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, de manera que EDESA ELECTRODOMÉSTICOS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l'accés o l'ús d'informació esmentats, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de la seva activitat.

Funcionament del lloc web

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament d'aquest lloc WEB ni de la dels seus serveis.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat que pugui sorgir pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB o dels seus serveis.

No obstant això, EDESA ELECTRODOMÉSTICOS farà els millors esforços per mantenir la disponibilitat continuada tant d'aquest WEB com dels seus serveis.

Diversos

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que estiguin causats per les circumstàncies següents:

05/ PROPIETAT INTEL•LECTUAL

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS és titular tant dels drets de propietat intel•lectual que conté aquest WEB com dels diferents elements que s'hi inclouen, tret que s'hi indiqui que pertanyen a un altre titular, per la qual cosa pertanyerà als seus titulars l'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació i transformació.

El disseny, les imatges, els mapes, els gràfics, les marques, els rètols, els signes distintius o els logos de EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, els frames, els banners, el programari i els diferents codis font i objecte, etc. d'aquest WEB són titularitat de EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, sobre els quals posseeix legítimament i en exclusiva els drets d'explotació.

L'usuari que accedeixi a aquest WEB no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els element anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament en queda autoritzada la visualització i la càrrega per a ús personal i no comercial de l'USUARI, sense que les pugui fer extensives a terceres persones o entitats.

Queda totalment prohibida l'alteració d'aquest WEB per part de l'USUARI que en pugui afectar el contingut, com ara vincles (o links) i similars.

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS vetllarà perquè els continguts d'aquest WEB no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista ni difamatori, i perquè no fomentin la violència.

Qualsevol reproducció, distribució, comunicació i transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual protegits per la llei.

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS podrà fer ús de totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'USUARI.

06/ VINCLES O ENLLAÇOS

No es podrà establir cap vincle al portal des de qualsevol altre WEB sense el consentiment previ i exprés per escrit de EDESA ELECTRODOMÉSTICOS.

En el supòsit que aquest lloc WEB pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs WEB no gestionats per EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre els portals o llocs WEB esmentats ni n'és responsable del contingut. Els links que aquest WEB pugui contenir s'oferiran únicament a tall de referència informativa, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, els propietaris, els serveis o els productes que s'hi ofereixin.

En tot cas, EDESA ELECTRODOMÉSTICOS s'exonera de qualsevol responsabilitat en relació amb els serveis prestats pels tercers esmentats davant de qualsevol reclamació de qualsevol caire i demandes que es puguin interposar en relació amb aquelles reclamacions.

07/ POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal obtingudes a través d'aquest lloc WEB s'incorporaran al fitxer corresponent, del qual EDESA ELECTRODOMÉSTICOS és responsable.

En aquest sentit, la informació obtinguda per EDESA ELECTRODOMÉSTICOS a través del WEB es tractarà amb la màxima confidencialitat i sempre d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, la "LOPD").

Igualment, EDESA ELECTRODOMÉSTICOS es compromet a no utilitzar les dades de caràcter personal objecte de tractament per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals s'hagin recollit les dades.

Seguretat en el tractament, el procés informàtic i la custòdia de dades

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS declara i garanteix que manté nivells de seguretat de protecció de dades personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, el "RLOPD") i que ha implantat totes aquelles mesures tècniques i organitzatives al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la pèrdua, el mal ús, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades per l'USUARI.

Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició

EDESA ELECTRODOMÉSTICOS és l'entitat responsable de totes les dades que es recullen a les diferents seccions del lloc WEB. Si vostè vol, pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició que preveu la LOPD, sol•licitant-ho per escrit a EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, S. COOP., amb domicili a l'Apartat 49. Barrio San Andrés, 18, 20500 Arrasate-Mondragón (Guipúscoa), info@edesa.com

08/ ENLLAÇOS

La Política de Privacitat aquí exposada és d'aplicació al WEB i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

09/ JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals d'Ús i Navegació i qualsevol relació entre l'usuari i EDESA ELECTRODOMÉSTICOS es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o del contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i EDESA ELECTRODOMÉSTICOS, totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i a la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Bergara (Guipúscoa).